Жива земя
Здрави хора
bgenittrroel
Обадете се на: 0700-11-373

Качествен биотор от калифорнийски червеи

Качеството на биотора от калифорнийски червеи е много важна според нас тема. Важна е за нашите клиенти, защото когато те купуват нашите продукти, те очакват да получат ползите, които сме им обещали. Важна е за всички производители и търговци, защото форумите са пълни с коментари, а и ние сме се натъквали на „биотор от калифорнийски червеи“, в който има всякакви боклуци, камъни или в най-добрия случай – финно пресята оборска тор. Това руши доверието на клиентите в названието „биотор от калифорнийски червеи“, а без доверие – няма продажби, няма и бизнес. Тази тема е важна и защото би провокирала желание и мотивация в производителите и регулаторните органи да дадат ясни критерии не само за качество на биотора, но и да сложат стандарти за категоризацията му и съответно норми и забрани за приложението му. За такъв пример може да дадем Германия, която авсолютно забранява използването на вермикомпост от пречиствателни централи в биоземеделието.

Критерии за качество на биотор от калифорнийски червеи

Критерийте за качество и методологията за класифициране обичайно се разработват от работни групи към съответното министерство, било то на земеделието, водите или околната среда, заедно с браншовите отрганизации на производителите на биотор от калифорнийски червеи. Тъй като в България все още няма разработена такава, ние ще се опитаме да дадем една кратка справка за критериите за качество използвани в други държави. Този материал не претендира за изчерпателност и научна задълбоченост. Искаме просто да споделим какво сме прочели, видяли или научили в процеса на работа и при срещите ни с колеги от други държави.

Физически критерии за качество на биотор от калифорнийски червеи

Един от основните физически критерии за качество на вермикомпоста е съдържанието на органична материя (органика). В един добър образец количеството на органика не бива да е по-ниско от 20-25%, макар че едва ли ще е по-високо от 50%. Следващия критерий е съдържанието на пепели и инертни материли – пясък, стъкла и др. Във висококачествения биотор от калифорнийски червеине този критерии не бива да превишава 0.5-1.0% от теглото на образеца.
Плътността на биотора от калифорнийски червеи е важен физически критерий, които влияе на други жизнено важни за растежа на растенията фактори, като порозионност, аерация, влагозадържане и др. Важно е също да не забравяме че лумбрикомпостта е жива система, т.е. в него има огромно количество аеробни микроорганизми, които се нуждаят от кислород, съответно от добра аерация.
Съдържанието на влага в вермикомпоста по време на преработката му следва да е в границите 75-90%. Когато вече е завършен продукт и трябва да се съхранява и/или транспортира стойността на влагата се сваля до границите на 30-50%.
Способността на биотора от калифорнийски червеи да задържа влага се определя като количеството вода което може да поеме за 12 или 24 часа единица количество биотор.

Химически критерии за качество на биотор от калифорнийски червеи

Киселинността на почвата има огромно влияние върху плодородието и растежа на растенията. Широкоразпространена заблуда в България е, че вермикомпоста ако е истински и качествен то трябва задължително да е с неутрално pH=7.0. Всъщност киселинността на биотора може да варира в границите от 5.0 до 8.5 и зависи от киселиността и вида на органичните отпадъци и материали с които сa хранenи червеите. За пример, вермикомпост произведен от овчи тор обичайно има pH=8.6 (Gutierrez-Miceli et al. 2007), биотор произведен от кравешки тор обичайно има от pH=6.0 (Jordao et al. 2002) до pH=6.7(Alves et al. 2007), докато такъв от свински тор е с киселинност pH=5.7 (Atiyeh et al. 2002) и лумбрикомпост от утайки е с pH=7.2 (Masciandaro et al. 2002). Разбира се, нашата цел е да произведем биотор с неутрална киселинност за да може да има върможно най-широко приложение, затова киселинността се коригира още при предварителното смесване на храната за червеите.
Концентрацията на растворими соли , измерена като електропроводимост, не бива да надвишава 1-2 dS/m (100-200mS/m), когато биотора се използва за наторяване на чувствителни растения или разсади и не повече от 2-3dS/m (200-300mS/m) при торене на вече развити растения. Обичайно при вермикомпоста рядко се среща проблем със концентрацията на соли, тъй като при концентрации по-високи от 0.5% активността на калифорнийските червеи намалява, което е видимо и се коригира от фермерите.

Хранителни вещества в биотор от калифорнийски червеи

Общото количество въглерод е директно свързано с съдържанието на органична материя във биотора от калифорнийски червеи.
Общо количество азот във вермикомпоста може да варира в широки граници от 0.1% до 4%, а понякога и повече. Според стойността на общия азот може да се реши дали да ползвате този точно лумбрикомпост, като източник на хранителни вещества или заради другите му качества. Всъщност, важно е да се отбележи, че общия азот е редно да се раздели на неорганична форма (NH4, NO3) и органична, лесноусвоима форма. Един пример за общ азот получен при вермикомпост от свински тор е 0.43% (Atiyer et al. 2002)
Съотношението въглерод/азот (C:N) е един от най-широко използваните и полезни индикатори за стабилност, „узрялост“ на компоста и вермикомпоста. Това съотношение при качествения биотор от калифорнийски червеи е 11-12.
Освен количествата общ въглерод и азот е редно да се вземат под внимание и количествата на общия фосфор и калий, така че да се прецени правилно хранителната стойност откъм макроелементи и съответно качеството на биотора от калифорнииски червеи. Желателно е стойността на общия фосфор да е над 0.5%.
Наличието и съдържанието на елементи като калции, магнезии, сяра и бор, е индикатор за висококачествен лумбрикомпост с висока хранитена стойност.
Амоняк и амониев нитрат. Във вермикомпоста е много често срещано NO3 да е свързано с NH4. Концентрацията на NH4-N не би следвало да надхвърля 300mg-1, a нива на концентрация на NO3 да са в рамките на 100-200mg-1. В качествения биотор от калифорнийски червеи NH4-N не би следвало да е повече от 10% от общия азот. Амониевият нитрат следва да е главен компонент на неорганичния азот, като съотношението NO3-N към NH4N да бъде по-високо или поне равно на 0.14.
В много случаи хранителната стойност на вермикомпоста откъм микроелементи е също толкова важно колкото тази откъм макроелементи. Затова е редно да се вземат впредвид стойностите на желязо, магнезии, мед, цинк, бор, молибден, когато оценяваме качеството и класифицираме (даваме клас) на даден биотор от калифорнийски червеи.
Стойностите концентрация на хранителни вещества в лумбрикомпоста са важен показател, но способността му да оделя тези хранителни вещества е не по-малко важна, ако не и по-важна. Има редица методи за изследване на тези показатели, но всичките те са свързани с изследване в лабораторни условия и отнемат от няколко седмици до няколко месеца време за да дадат резултати. Затова и тези изследвания не се правят на регулярна база, а на по-дълги периоди.
Повечето биотор от калифорнийски червеи произведен от отпадъци от храни, хартия или растения, както и този произведен от различните видове животински тор не съдържа тежки метали. Когато обаче тора е добит чрез хранене с утойки от пречиствателни станции, той може да съдържа олово, живак, кадмий, хром, молибден и цинк, в зависомост от метода на преработка.

Биологически характеристики на биотор от калифорнийски червеи

За разлика от термофилния процес на производство на компост, при производството на вермикомпост не се достигат и задържат такива високи температури, което би било предпоставка за наличие на човешки или животински болестотворни патогени (колиформите, салмонела, ентерични вируси, и др). Ежедневно нараства броя на доказателствата, че при производството на вермикомпост могат да се достигнат същите нива на елиминиране на човешки патогенни организми както при високотемпературното компостиране. Въпреки това все още е силно препоръчително в процеса на подготовка на храната за калифорнийските червеи да се прави термофилно компостиране за период от 14 дни, при достигане и задържане на температури от 55 градуса по Целзии за поне седмица. Разбира се, възможно е да се направи и стерилизация след производството на лумбрикомпост, чрез използване на гореща пара, опушване и други, но при всички тези методи ще бъдат унищожени всички или голяма част и от полезните микроорганизми. Поради това, тези процеси не са препоръчителни.
Редица изследвания показват, че ензимната активност е свързана с микробиологичната активност, плодородието на почвата, растежа на растенията и тяхната съпротивителна сила на заболявания. В процеса на образуване на лумбрикомпост, калифорнийските червеи селективно увеличават активността на някои ензими като инвертаза (invertaze), уреаза (urease), и алкалните фосфати.
Броя и количеството на микроорганизми и гъбични структури във вермикомпоста представлява фактор, указващ качеството му. Колкото количеството е по-голямо , толкова по-добре, примерно в биотор от калифорнийски червеи „Жива земя“ , произвеждан от нашата компания, това количество е над 6 милиарда на грам. Засравнение в компоста тези микроорганизми са в пъти по-малки количества, тъй като високата температура ги убива. В производството на лумбрикомпост обаче, поради умерените температури се развива активна и сложна общност от декомпостиращи микроорганизми, като нематоди, Enchytraeids, springtails (Collembola), mites (Acarina), протозиа, и множество други микроорганизми.
В заключение е редно да кажем, че е нереалистично да се очаква да се прави изследаване на всички гореизложени критерии , за да се определи качеството на биотор от калифорнийски червеи. Важно е обаче да се върви в тази посока, тъй като изясняването на ценността на вермикомпоста и факторите които влияят върку качеството му ще помогне не само за регулиране на отношенията между производителите, ще спре фалшификатите и ще даде яснота на потребителите за това което могат да очакват торейки с биотор от калифорнийски червеи.

Последно от блога

Последно от фейсбук

За контакти

Вашето име: (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

captcha